Ordensreglementet gør sig gældende for alle medarbejdere og stadeholdere på TAP1marked

Stadeholder er pligtig til at overholde de reglementer, som til enhver tid er gældende for markedet. Eventuelle forbud, restriktioner, direktiver, vejledninger m.v. som offentlige såvel som private myndigheder måtte udstede som er gældende for driften af markedet m.v., skal respekteres af stadeholder.
Hvis man ikke overholder de af TAP1marked fremsatte regler, vil overtrædelse medføre bortvisning fra TAP1. Vi vurderer udelukkende hvornår reglerne er overtrådt.

TAP1marked er som udgangspunkt et marked for private stadeholdere. Hvis virksomheder lejer en stand på markedet er det den
erhvervsdrivendes eget ansvar at overholde den til enhver tid gældende lovgivning – fx omkring tydelig placering af marskandiserbevis og lign.

Det er op til stadeholderen at forsikre sine værdier. Vedkommende er ansvarlig for enhver materiale – eller personskade, som på området forvoldes af stadeholder eller dennes medarbejdere og leverandører.

Musik/ radio etc.
Benyttelse af radio, tv, musikanlæg, musikinstrumenter o.lign. skal ske under hensyntagen til markedets kunder og øvrige stadeholdere.

Kæledyr
Det er ikke tilladt at medbringe kæledyr på TAP1marked

Forebyggelse af brand
Tændstikker, cigaretter, aske eller andet, der har været antændt, må ikke kastes i en almindelig affaldsspand.
Levende lys eller åben ild må ikke anvendes på TAP1marked. Flugtveje må aldrig blokeres. Slukningsudstyr må ikke blokeres. Der må ikke foretages/udføres ”varmt arbejde” bl.a. svejsearbejde og andet arbejde, hvor der kan forekomme gnister/ild.

Rygning
Her benyttes rygegården

Salgsarealerne/standene
Staderne vil blive afmærket og hver stadeholder får adgang til 2×3 meter. Den enkelte stadeholder må ikke placere noget udenfor det afmærkede stadeområde.

TAP1markeds varesortiment
TAP1marked er et loppemarked og sortimentet vil derfor typisk være brugte effekter fx. brugsting og tøj, herunder evt. antikviteter og marskandiservarer.

Salg af mad
Det er som standholder ikke tilladt at sælge tilvirkede fødevarer eller drikkevarer. Hvis du som standholder ønsker at sælge andre former for madvarer, skal du have en særlig godkendelse af TAP1. Send forespørgsel til: info@tap1marked.dk

Affaldshåndtering
Der må ikke efterlades affald el.lign på din stand under eller efter markedet. Den enkelte stadeholder er ansvarlig for sit eget skrald. TAP1marked vil udelukkende sørge for container, til småskrald.
Alle stadeholdere er forpligtet til at fjerne alt affald og rydde op efter sig i kundearealerne, inden markedet åbner. Disse forpligtelser er de samme når salgsområdet forlades.
Affald, transportmateriale og øvrig emballage må ikke henstilles uden for de af udlejer fastsatte områder. Efter lukketid, skal alt affald være fjernet fra staderne, jf. ovenstående.

Strøm
Kan tilkøbes standen for 400 kr. Henvendelse på info@tap1marked.dk

Al færden på TAP1marked skal ske med respekt for opstrengningerne på området. Standholder vil blive faktureret for skade på område såvel som opstregninger der går ud over alment forventet slid.

Aflysning

Ved aflysning af stand indtil en uge før første markedsdag, refunderer vi 50% af standlejen. Under en uge til første markedsdag refunderer vi ikke standlejen.

God tone for alle
Stadeholderne på TAP1marked og øvrige besøgende skal respektere hinanden og optræde hensynsfuldt over for hinanden, således at markedet kan fungere uforstyrret og uproblematisk.
Dette gælder ligeledes for dialogen stadeholderne imellem.
Dialogen bygger på åbenhed, tillid og respekt – på den måde har markedet de bedste forudsætninger for at blive en succes for alle parter.